File I/O

Čitanje i pisanje fajlova

File I/O (skraćeno od File Input/Output) predstavlja proces snimanja podataka u fajlove kao i proces čitanja podataka iz fajlova.

Ovaj proces je između ostalog važan jer omogućava da se podaci sačuvaju i prenose između različitih programa.
Pajton poseduje veliki broj ugrađenih funkcija koje služe za manipulaciju fajlovima. Dve najčešće vrste :
Text I/O – klasa koja očekuje i vraća string objekte i služi za manipulaciju tekstualnim fajlovima.
Binary I/O – klasa koja očekuje i vraća bytes objekte i služi za netekstualne podatke (zvuk, slika, ...).
Napomena: Da bi pokrenuli programe iz ovog dela kursa morate imati instaliran Pajton na vašem računaru. Više o samoj instalaciji možete naći u delu kursa "Uputstvo".
Primer: Program koji u datoteku output.txt upisuje kvadrate brojeva od 1 do 10

 
f = open ("output.txt","w")

moja_lista = [i**2 for i in range(1,11)]
 
for item in moja_lista:
   f.write(str(item) + "\n")

f.close()
      

IZLAZ:
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100