Komentari

Komentari u Pajtonu predstavljaju deo koda koji nisu čitani od strane interpretera i ne utiču na kod.


Komentari omogućavaju da objasne kako određeni deo koda programa radi ako to u prvom trenutku nije očigledno. Oni takođe poboljšavaju čitljivost programa i pomažu u ispravljanju eventualnih grešaka mnogo brže.


Komentari koji su smešteni u jednom redu počinju znakom #, dok komentari smešteni u više redova počinju sa sledećim znakovima """ (tri navodnika) i završavaju se tim istim znakovima.

 
#Program sadrzi jednolinijski i višelinijski komentar.
a=5 #Deklaracija promenljive a cija je vrednost 5
b=16.8; """Promenljiva
      b je
      realnog tipa"""
      
print(a)
print(b)
      
Kopiraj

Napomena: Naredba se pre pisanja višelinijskog komentara mora završiti sa ; zato što dolazi do prijavljivanja greške kada se pokrene program!