Uslovi i kontrola toka

Kod svih dosadašnjih primera postojao je jedan tok izvršavanja programa. To znači da korisnik nije imao mogućnost da utiče na taj tok. Postoje naredbe koje nam omogućavaju da imamo više tokova izvršavanja, koji zavise od ispunjenja uslova.

Primeri u kojima se ilustruje jedan tok izvršavanja su recimo: dodeljivanje vrednosti nekoj promenljivoj, računanje zbira dva broja, štampanje određenog stringa itd.


 
x = 3 
a = 5+6 
print ("Ovo je tekst")
            
Kopiraj

Želimo da proverimo da li je broj paran. Broj je paran ako je ostatak pri deljenju sa 2 jednak nuli. Inače broj je neparan. Zato ćemo proveriti ostatak pri deljenju broja a (u našem slučaju to je broj 15) sa 2. U zavisnosti od ostatka pri deljenju, možemo imati dva rezultata za ispis: “Broj je paran” ili “Broj je neparan”, a ispisaće se jedan rezultat koji odgovara.

slika

Na slici iznad je prikazan tok razmišljanja o problemu koji smo postavili.
-Dodeljujemo vrednost promenljivoj a (a = 15);
-Računamo ostatak pri deljenju broja a sa 2;
-Ako je ostatak pri deljenju jednak 0, ispisujemo “Broj je paran”;
-Ako je ostatak pri deljenju jednak 1, ispisujemo “Broj je neparan”;
-U ovom slučaju ispis je “Broj je neparan”.