Naredba if

Naredba if je naredba kontrole toka programa i omogućava izvršavanje određenog dela programa u zavisnosti od toga da li je navedeni uslov ispunjen ili ne. Ukoliko je uslov ispunjen, tj. ukoliko je vrednost logičkog izraza True, onda se izvršava jedna naredba ili blok naredbi navedenih unutar naredbe if. Ukoliko uslov nije ispunjen, kod programa unutar naredbe if se neće izvršiti. Naredba if se koristi na sledeći način:


if USLOV:
             blok naredbi

Sledeci program ispituje da li je broj a manji od broja b, koristeci naredbu if.

 
a = 2
b = 3
if a < b:
  print ("a je manje od b")
	
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobicemo:
>> a je manje od b


Naredbe if i else


Naredba else je naredba koja se koristi za kontrolu toka programa, u kombinaciji sa naredbom if. Ako je uslov u delu koda koji je u okviru naredbe if ispunjen, tada se izvršava blok naredbi u okviru naredbe if, inače se izvršavaju naredbe u else bloku. Naredba else se u kombinaciji sa if koristi na sledeći način:


if USLOV:
             prvi blok naredbi
else:
             drugi blok naredbi

Nakon lekcija o logickim operatorima, operatore poredenja i naredbe if i else, možemo uraditi primer koji smo postavili na pocetku price o uslovima i kontroli toka. To je bio primer u kome se ispituje parnost broja 15.

 
a=15
if a%2 == 0:
  print ("Broj je paran")
else:
  print ("Broj je neparan")
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> Broj je neparan.