Naredba GLOBAL

Kako je prethodno opisano, bilo koja promenljiva koja se koristi unutar tela funkcije je lokalna promenljiva funkcije. Ako pak funkcija treba koristiti neke od svojih globalnih promenljivih, prva naredba funkcije mora biti naredba: global identifikatori
gde su identifikatori jedan ili više identifikatora odvojenih zarezima.

U sledećem primeru se demonstrira upotreba naredbe global. Primetite da u ovom slučaju funkcija menja vrednost promenljive!

 
def funkcija():
  global x
  x=x+1
  return x
  
x=2
funkcija()   #primetimo da se u ovom slucaju funkcija poziva bez argumenata
print (x)

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 3


Identifikatori popisani u global naredbi odnose se na globalne promenljive koje bi funkcija trebalo da koristi.