Ugrađene funkcije u Pajtonu

Kao i u drugim programskim jezicima i u Pajtonu postoje mnogobrojne ugrađene funkcije koje nam olakšavaju pisanje programa. Sada ćemo pomenuti neke od tih funkcija.

Neke od ugrađenih funkcija u Pajtonu su:

abs(broj) – Vraća apsolutnu vrednost broja.

len(kolekcija) – Vraća dužinu date kolekcije ili stringa.

max(parametar1, parametar2) – Vraća veću vrednost od dve zadate.

min(parametar1, parametar2) – Vraća manju vrednost od dve zadate.

range(početak, kraj) – Vraća listu brojeva od početnog pa sve do krajnjeg – 1.

round(broj, broj_decimala) – Vraća broj sa zadatim brojem decimalnih cifara (može da se pozove i bez drugog parametra i onda vraća broj bez decimalnih cifara).

sorted(kolekcija) – vraća kolekciju sortiranu po rastućem redosledu.

str(vrednost) – datu vrednost pretvara u string.

type(vrednost) – vraća tip podataka koje dobija kao argument.

Funkcija max

Funkcija max() prihvata bilo koji broj argumenata. Povratna vrednost ove funkcije je arument koji ima najveću vrednost.

Funkciju max() je najbolje primenjivati na celobrojne vrednosti, gde su rezultati jasni, a ne na druge objekte kao što su stringovi.

 
maximum=max(1,2,3)
print (maximum)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> 3


Funkcija min

Funkcija min() radi suprotno od max(), prihvata bilo koji broj argumenata i vraća argument koji ima najmanju vrednost.

 
minimum=min(1,2,3)
print (minimum)   
      
Kopiraj

Funkcija abs

Funkcija abs() vraća apsolutnu vrednost broja prosleđenog kao argument.

Taj broj je rastojanje od 0 na zamišljenoj liniji bez obzira da li je pozitivan ili negativan. Na primer 3 i -3 su oba podjednako udaljeni od 0 i na taj način imaju istu apsolutnu vrednost 3. Funkcija abs() uvek vraća pozitivnu vrednost.

Za razliku od funkcija max() i min() ona uvek prima kao argument jednu vrednost.

 
absolute=abs(-42)
print (absolute)
 
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> 42


Funkcija len

Funkcija len() omogućava da se proveri broj karaktera stringa ili promenljive koji su prosleđeni kao argument funkciji. Povratna vrednost ove funkcije je broj, koji predstavlja dužinu stringa ili promenjive koji su prosleđeni kao argument uključujući i razmake.


 
ime = "Perica Peric"
duzina = len(ime)
print (duzina)
 
Kopiraj

Funkcija type

Funkcija type() prima kao argument neki objekat i vraća tip objekta koji joj je prosleđen kao argument.          
print (type(42))  
print (type(4.2))
print (type('spam'))
print (type({'Name': 'John Cleese'}))
print (type((1,2)))
    

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> <type 'int'>
>> <type 'float'>
>> <type 'str'>
>> <type 'dict'>
>> <type 'tuple'>