Moduli kojima ćemo se najčešće koristiti

Modul MATHVeć spomenutim modulom math koristićemo se često. Zbog toga prilažemo popis najčešće korišćenih funkcija ovog modula.

Funkcija Opis
sqrt(x) računanje drugog korena
floor(x) najveći celi broj manji od ili jednak x
ceil(x) najmanji celi broj manji od ili jednak x
exp(x) eksponent
log(x,b) logaritam za osnovu b od x
sin(x),cos(x),tg(x),ctg(x) trigonometrijske funkcije
asin(x),acos(x),.... arkus trigonometrijskih funkcija

Kompleksni brojevi u Pajtonu

Kompleksni brojevi u Pajtonu su oblika (re + im j).

Re predstavlja realnu, a ono što stoji uz j imaginarnu jedinicu. Između njih se nalazi znak puta. Pajton ima ugrađenu funkciju complex za računanje kompleksnih brojeva.

 
a=complex(-1,3)
b=complex(5,2)
print (a+b)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> (4+5j)


Modul CMATH


Modul CMATH služi za računanje kompleksnih brojeva u Pajtonu.


 
import cmath  #poziv modula cmath
x=16
print (cmath.sqrt(x))
      

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> (4 + 0j)


Modul RANDOMZa generisanje slučajnih brojeva koristićemo se funkcijama iz modula RANDOM. U modulu random postoji funkcija randint(a,b).

Svaki put kada se ta funkcija pozove vratiće se jedan celi broj iz intervala [a,b].


 
import random  #poziv modula random
print (random.randint(0,1))

      
Kopiraj


Osim sa celim, možemo se „igrati” i sa realnim brojevima, ali samo iz intervala [0, 1]. U tom slučaju iz modula random koristićemo istoimenu funkciju random.


 
import random  #poziv modula random
print (random.random())

      
Kopiraj

Zapamtite da se područje unutar zagrada pri pozivanju funkcije random iz istoimenog modula ostavlja prazno.

Uključivanje modula

Sledeći kod nam omogućava da odredimo sve dostupne funkcije iz određenog modula.


 
import math  #poziv modula math
everything=dir(math)
print (everything)

      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>> ['__name__', 'acos', 'acosh', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil','cos', 'cosh', 'degrees', 'e', 'exp', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'hypot', 'log', 'log10', 'pi',
'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan', 'tanh', 'trunc']


Linija 1 i 3 su vam poznate iz prethodnog primera. Linija 2 nam pokazuje sve dostupne funkcije iz math modula.