Nadovezivanje stringova

Stringovi mogu da se povežu upotrebom operatora +. Na taj način vršimo nadovezivanje vrednosti stringova.

    
print('Ona '+'je '+'lepa!')
      
Kopiraj

Umnožavanje stringova

Stringovi mogu da se ponove više puta upotrebom operatora *. Na taj način vršimo umnožavanje vrednosti stringova.

 
print ('On ' + 3 * ' nije tu ...')
      
Kopiraj

Podela stringa

Funkcija split() služi nam za podelu stringa na više delova po nekom parametru. Postoji i rsplit() verzija funkcije split() koja počinje sa podelom od poslednjeg elementa stringa i kreće se kroz string unazad. Ovim funkcijama moguće je proslediti opcioni parametar koji predstavlja maksimalan broj podela posle koga se deljenje prekida.

   
string="neki tekst koji treba po nekom parametru podeliti, implicitno je to praznina"
print (string.split())
      
Kopiraj