Zamena delova stringa

Funkcija replace() se koristi za zamenu dela stringa nekim drugim stringom. Pošto su stringovi kao što smo u uvodu videli nepromenljivi ova funkcija neće direktno raditi nad nizom nad kojim je pozvana već će napraviti novu kopiju niza sa traženim promenama. Ta kopija biće povratna vrednost ove funkcije.

ljubav="ana i jana vole strahinju"
print (ljubav.replace("ana","anja"))

      
Kopiraj

Na ovaj način zamenili smo sva pojavljivanja prvog argumenta sa drugim argumentom. Ako kao treći argument dodamo neki broj npr. 2, samo prva dva pojavljivanja prvog argumenta će biti zamenjena drugim.


Pretvaranje velikih slova u mala i obrnuto

Za konvertovanje velikih slova u mala koristi se funkcija lower(), a za konvertovanje malih u velika slova funkcija upper().

 
figura="KVADRAT"
print figura.lower()
      
Kopiraj
 
telo="piramida"
print telo.upper()
    
Kopiraj

Numerički i alfabetski znaci u stringu

Funkcija isalpha() proverava da li dati string sadrži samo alfabetske znake, u kom slučaju se vraća vrednost True, inače se vraća vrednost False. Na sličan način se koristi funkcija isdigit() koja proverava da li dati string sadrži samo numeričke znake.

 
string="Beograd011"
print (string.isalpha())
      
Kopiraj
 			   
string="011"
print (string.isdigit())
      
Kopiraj

Konvertovanje numeričkih podataka u stringove

Za razliku od nekih programskih jezika koji dopuštaju direktno spajanje stringova i brojeva to u Pajtonu nije moguće već se broj mora konvertovati u string. To se radi direktnim navođenjem datog broja između navodnika ili korišćenjem funkcije str().

 	   
print ("Broj PI iznosi " + str(3.14))

      
Kopiraj

Formatiranje stringova

Za formatiranje stringova u Pajtonu koristi se % (moduo) operator koji omogućava ubacivanje određenih nestring vrednosti u string vrednost na tačno definisanim pozicijama. Oznaka %s naglašava da se na toj poziciji očekuje string vrednost, a na poziciji gde se nalazi %d se očekuje celobrojna vrednost. Očekivane vrednosti se navode posle % u zagradi i to u istom redosledu kao i u stringu.

 			   
print ("Svajcarski matematicar %s ziveo je %d godina."%("Bernuli",82))
      
Kopiraj

Za ubacivanje realne vrednosti na željenu poziciju u string koristimo %f koji podrazumevano broj zapisuje sa 6 decimala. Ukoliko želimo drugi broj decimala potrebno je da između % i slova f navedemo posle tačke željeni broj decimala.

 
print ("Marko je upisao fakultet sa %f poena,a zavrsio ga je u roku sa prosecnom ocenom %.2f."%(83.25,8.7))
      
Kopiraj