Pristup elementima liste

Svakom elementu liste možemo pristupiti preko njegove pozicije u listi, odnosno njegovom indeksu. Indeksiranje liste počinje od 0. Svaki ceo broj predstavlja pozicijua u listi, a možemo koristiti i negativne indekse koji broje sa desna sa levo. To podrazumeva da poslednjem elementu liste možemo pristupiti preko indeksa -1, pretposlednjem -2 itd.

 
brojevi = [2, 3, 7, -1, 0]
print(brojevi[0]) 
print(brojevi[4])
print(brojevi[-2]) 
print(brojevi[6])
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  2

>>  0

>>  -1

>>   Line 6: IndexError: list index out of range


Menjanje elemenata liste

Elemente liste možemo menjati tako što pristupimo nekom elementu i na njega primenimo neku od operacija +, -, *, /, =.

 
brojevi = [12, 87, 0, 3, 5]
brojevi[0] = 1
brojevi[-1] = brojevi[-1] + 5
brojevi[3] *= 10
print(brojevi[0])
print(brojevi[-1])
print(brojevi[3])
print(brojevi)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  1

>>  10

>>  30

>>  [1, 87, 0, 30, 10]


Primetimo da je smo prvo promenili prvi član niza, brojevi[0] na 1, zatim smo indeksom -1 pristupili poslednjem članu niza i njega smo uvećali za 5. Na sličan način smo pristupili četvrtom članu niza, brojevi[3], i operatorom *= ga pomnožili brojem 3.