Pristupanje elementima u torki

Pristupanje elementima torke je isto kao i kod listi. Indeksiranje počinje od nule.

 
torka = tuple('Matematika')
print(torka)
print(torka[0])
print(torka[1:5])
print(torka[-2:])
print(torka[::2])
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ('M', 'a', 't', 'e', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', 'a')

>>  M

>>  ('a', 't', 'e', 'm')

>>  ('k', 'a')

>>  ('M', 't', 'm', 't', 'k')


Izmena torke nije moguća, zato što su to nepromenljivi tipovi podataka, pa se ne mogu menjati, brisati ili dodavati novi članovi. Ono što je moguće je uz pomoć postojećih napraviti nove torke sa drugačijim sadržajem.


 
torka1 = ('mika', 'laza')
torka2 = (3, 8, 21)
torka3 = torka1 + torka2
print(torka3)
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  ('mika', 'laza', 3, 8, 21)


Brisanje torke

Kao što smo malo pre napomenuli, brisanje elemenata torke nije moguće, moguće je samo obrisati celu torku koristeci funkciju del.

 
torka = (2, 3, 4)
del(torka)
      

Ako kasnije pokušamo da pristupimo ovoj torki kompajer će izbaciti grešku, 'torka' nije definisana.


Dužina torke se određuje funkcijom len. Poziva se na isti način kao i za liste.


 
torka = (1, 2, 3, 4, 5)
print(len(torka))
      
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  5