Pomoćna memorija

Tokom I/O procesa, podaci se čuvaju u buffer-u, privremenoj (pomoćnoj) memoriji pre nego što se upišu u fajl.
Zato je bitno da se na kraju rada sa fajlom pozove funkcija close() jer se u tom trenutku vrši upis podataka u fajl.
Ako se koristi funkcija write(), ali se na kraju ne pozove close(), podaci neće biti upisani.
Moguće je zadati veličinu pomoćne meorije tako što se u funkciji open() kao treći parametar navede željeni broj bajtova, ili raditi sa podrazumevanom veličinom pomoćne memorije ( treći parametar u open() funkciji će biti negativan broj ).

Jednostavniji način rada sa fajlovima

Pošto je Pajton osmišljen da bude što lakši za upotrebu, postoji i način da se radi sa fajlovima, a da se eksplicitno ne poziva funkcija close().
Sintaksa izgleda ovako:

  
with open("output.txt", "w") as textfile:
	textfile.write("Success!")

            

IZLAZ: Success!

Ovo je način na koji se u praksi najčešće radi sa fajlovima. Prvi put se pojavljuje u verziji 2.5.