Torke

Torka je nepromenljivi niz članova. Članovi u torci su objekti istih ili različitih tipova. Torka se definiše nabrajanjem objekata odvojenih zarezom ( , ). Torka sa samo jednim članom mora imati zarez ( , ) na kraju jer inače gubi prirodu torke. Prazna torka označava se parom praznih malih zagrada ( ). Članovi torke mogu biti takođe torke. Iako su slične listama, torke su nepromenljive strukture.

 
torka1 = (1, 2, 3, 4, 5)
torka2 = (3.14, 22, 'pi')
tortka3 = ('a', ) 
torka4 = () 
      

Primetimo da torka sa jednim elementom mora ima zarez posle zadatog elementa, a da praznu torku predstavljamo parom zagrada.


Generisanje torke

Torke se generišu nabrajanjem članova ili pozivom ugradjene funkcije tuple. Ako je dat niz vrednosti lista, onda tuple vraća torku sa članovima jednakim članovima datog niza.

 
string1 = 'Matematika'
torka1 = tuple(string1)
print(torka1)
string2 = 'veciti student'
torka2 = (string1, string2)
    
Kopiraj